کونگ فو توآ

پرتال اطلاع رسانی کونگ فو توآ شاهرود و بسطام

کونگ فو توآ

پرتال اطلاع رسانی کونگ فو توآ شاهرود و بسطام

کونگ فو توآ
نویسندگان


1)شاهرود-خیابان امام-کانون بسیج جوانان-روزهای فرد-ساعت 20:30 الی 22:00

2)بسطام-خیابان ارگ-باشگاه شهید مطلبی-روزهای زوج-ساعت16:00 الی 18:00